PRIVCACYVERKLARING VAN EVANGELISATIE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (hierna: EVGG) verwerkt van haar donateurs, deelnemers van bijeenkomsten of andere geïnteresseerden.

Indien u donateur wordt van EVGG of een bestelling doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft EVGG uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring.

EVGG adviseert u deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten, Houttuinlaan 7, 0348 48 99 61, KvK: 41181855.

De functionaris gegevensbescherming, mevrouw C.J. Clements, is bereikbaar via fg@cbgg.nl.

2. Welke gegevens verwerkt EVGG en voor welk doel

2.1   In het kader van uw donateurschap en bijbehorend lidmaatschap van De Evangelist kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

  1. Initialen en achternaam
  2. Adresgegevens
  3. E-mailadres
  4. IBAN-nummer
  5. Optioneel: telefoonnummer, kerkgenootschap

2.2   EVGG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap van De Evangelist en de eventuele opzegging daarvan.
  2. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van donaties of bestellingen af te wikkelen.

E-mailmarketing

EVGG gebruikt uw naam en e-mailadres om u via een e-mailnieuwsbrief te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze e-mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3   EVGG kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. Deze geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

EVGG verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap tot maximaal zeven jaar na afloop van uw donateurschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn vernietigt EVGG de persoonsgegevens, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1   Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft EVGG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt EVGG gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft EVGG een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze Privacyverklaring na te leven. Via EVGG kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via het secretariaat (info@evgg.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. EVGG zal uw verzoek onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien EVGG uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2   Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met het secretariaat (info@evgg.nl). EVGG zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal EVGG u hiervan op de hoogte brengen.

5.3   Indien u klachten heeft over de wijze waarop EVGG uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat (info@evgg.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan het secretariaat (info@evgg.nl).

6. Wijzigingen

De Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via evgg.nl (http://evgg.nl/privacyverklaring) bekend gemaakt. Wij adviseren u regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.